ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2562 ผ่านระบบ KSP e-service สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

46
129490
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน และดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ให้เรียบร้อย เนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อให้ใบอนุญาตของท่านสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท
ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 3 ช่องทาง ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้

1. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
2. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 วันทำการ
3. ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาดำเนินการ 90 วันทำการ

ขณะนี้คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

อนึ่ง การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้- มาตรา 78 การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– มาตรา 79 ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 46 หรือ 56 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณี ดังนี้
– การแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิ หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก คุรุสภา
– การที่สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา
– การประกอบวิชาชีพควบคุม หรือแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง

สำหรับขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
          1.
          2. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.1. ขั้นตอนแรก คุณครูต้องไปสมัคร ที่เว็บไซต์ :  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx ทำตามวิดีโอวิธีการสมัคร KSP E-Service ด้านล่างนี้ (ตอนตั้งรหัสผ่านอย่าลืมจดไว้นะครับกันลืม)

 

 

 

1.2 หลังจากนั้นให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ KSP E-Service ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอกเลขบัตรประชาชน  และ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในตอนสมัคร KSP E-Service

 

KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.3 เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.4 หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู ให้พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.5 ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.6 เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1.7. ในผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอก รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ให้คลิก หน้าหมายเลขของกิจกรรมที่ท่านจะใช้ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

1.8 พิมพ์คำรับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน (กรอกชื่อตัวเอง)

1.9 แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้สแกนเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่างๆเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF(ถ้าเอกสารมีหลายหน้า) รับรองสำเนา แล้วอัพโหลดให้ครบถ้วน (ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ต้องอัพโหลดขึ้นไป ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับคำขอของผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เช่น สัญญาจ้าง สำเนาสมุดประวัติ สำเนาสมุดประจำตัวครู)

1.10 การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เลือก รับด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์  

1.11 ในกรณีที่เลือก ส่งไปรษณีย์ ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือไม่ เพื่อให้การจัดส่งไปรษณีย์ถูกต้อง

1.12. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน การบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จจะแสดง เลขที่คำขอ คลิกปุ่ม ปิด ส่วนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบสถานะและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.13 สำหรับการตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนู ตรวจสอบข้อมูล หรือ เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู  > ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต และ ดูที่เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู บริเวณอัพโหลดเอกสาร ถ้าขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอเอกสารใหม่ จะมีบอกครับ ถ้ายังไม่ได้แจ้งอะไรให้รอครับ คิวอาจจะเยอะครับ

ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ถ้าผ่านแล้วก็จะแจ้งตามภาพด้านล่างนี้ สามารถคลิกดาวน์โหลด “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่ หมายเลข 5 เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบฯ ได้เลยครับ หลังชำระเสร็จไม่ต้องส่งยืนยันหลังฐานการชำระเงิน ทางคุรุสภาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครชำระแล้วครับ (แอดมินรอประมาณ 1 เดือน ถึงจะผ่าน ช่วงที่แอดมินทำคนอาจจะทำเยอะเลยรอคิวนานครับ)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ksp e service

  

2. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้เลย หรือ รอให้อนุมัติก่อนค่อยชำระก็ได้ แอดมินแนะนำให้รอให้อนุมัติก่อนค่อยชำระค่าธรรมเนียมเพราะว่าบางทีอาจจะมีค่าปรับสำหรับคนที่ต่อช้าครับ สำหรับการตรวจสอบสถานะว่าผ่านหรือยัง ต้องแนบเอกสารเพิ่มหรือป่าว ให้ตรวจสอบตามหัวข้อที่ 1.13 ครับ)

2.1 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เว็บไซต์  : http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้ว คลิกแสดงข้อมูล 

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู

2.2 เมื่อคลิกแสดงข้อมูล  จะแสดงข้อมูลข้อผู้ของผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2.3  คลิกพิมพ์ เพื่อพิมพ์ “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ ได้ที่ 1. Counter สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  3. ไปรษณีย์ไทย 10 บาท/ครั้ง รหัสบริการ 1121 ph 4. เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 เมื่อชำระเสร็จไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินไป คุรุสภาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครชำระเงินเข้ามาครับ

 

ท่านที่มีข้อสงสัย หรือ คำถาม สามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169 ครับ……..Comments

comments

46 ความคิดเห็น

 1. เข้าระบบยากมาก คีย์ข้อมูลยุดีๆ ระบบล้มซะงั้น
  เกือบเสร็จแล้วเสียดายจัง เป็นเพราะเน็ตหรือระบบค่ะ
  มาคีย์อีกวันก็เข้าไม่ได้เลย

 2. เอกสารที่มี2หน้าทำอย่างไรคะ แนบได้ทีละหน้าค่ะ ทำให้สองหน้ามาอยู่ในไฟล์เดียวกันทำอย่างไรค่ะ

  • เหมือนกันเลยครับ คนน่าจะทำเยอะ เคยโทรไปถามที่ คุรุสภาแล้ว บอกว่าต้องรอตามคิวครับ ยังไง ลองโทรเข้าไปสอบถามดูนะครับ

  • ยินดีด้วยครับ รอ รับ ที่บ้าน ได้เลย
   ว่าแต่ ทำไปนานยังครับ
   ของแอดมิน ยังไม่ขึ้นว่าผ่านเลยครับ

 3. สมัครสมาชิกประมาณ 10 ครั้ง พอบันทึกระบบจะ Laser Code สภาพไม่ปกติทุกรอบจะให้อย่างไรครับ

 4. ส่งต่อแบบเดิมในโปรแกรม KSP Renew แล้วอัพโหลดแฟ้มไป แล้วก็ไปจ่ายเงินที่ ธ.กรุงไทยแล้ว เดือนต่อมาคุรุสภาแจ้งว่าต้องเข้าไปดำเนินการในระบบ KSP School ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แบบนี้ต้องไปจ่ายเงินใหม่อีกรอบเหรอคะ

 5. จ่ายเงินแล้ว กรุงไทย ไปไหนต่ออีก ทำไมไม่ทำแบบโอนเงินดยตรงแคปหน้าจอง่ายกว่า

 6. กรอกไปตั้งแต่วันที่ 10กค3 62 ยังข้นสถานะรอการตรวจสอบอยู่เลยค่ะ แไหนบอกว่าใช้ระยะเวลา 15 วันในการตอบรับคะ

 7. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาต 3 รอบ จะขึ้นข้อความว่า HTTP500-ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ภายใน ระบบจะแก้ไขอย่างไรคะ ที่จะสามารถช่วยทำให้ครูทำข้อมูลครั้งเดียวแล้วผ่านโดยสมบูรณ์แบบ

 8. ส่งสำเร็จแล้วแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าคุรุสภาได้รับ ถ้าคุรุสภาจะตอบรับทางไหนหรือคะเราถึงจะรู้

 9. ของผมส่งเงินผ่านแอป krungthai next พร้อมกัยยื่นหลักฐานการชำระเงินแนบไปตามระบบ ksp-e-service แล้วแต่เมื่อเข้าไปตรวจแล้วแจ้งว่าผ่านแต่แจ้งให้ชำระเงินภายในวันที่ 8 ธ.ค.62 จะต้องแจ้งไปที่ไหนต่อครับ เลขที่ตามคำขอของผม 62020200325

  • ไม่ต้องจ่ายครับ แนะนำให้สอบถามกับทาง คุรุสภา นะครับ ที่เบอร์ 023049899 ครับ

 10. ขอเรียนถามการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ครับ
  ตรงแนบเอกสารประกอบคำขอ ตรงข้อ 14 หลักฐานกิจกรรมข้อ 2.1 ข้อ1 ถึงหลักฐาน กิจกรรม ข้อ 2.1 ข้อ 10 แต่ละข้อชื่ออะไร ดูตรงไหน ครับ

 11. Laser code คือมันมีเลชที่ต่อจากตัวอักษรอังกฤษ 10 หลัก แต่สามารถกรอกได้เพียง 9 พอกดบันทึกมันก็ล้มเหลว คือต้องทำยังไงครับ

 12. ส่งข้อมูลไปแล้วตั้งแต่กลางกันยายน ตอนนี้ยังไม่แจ้งผลว่าผ่านหรือไม่ ต้องไปจ่ายเงินก่อนไหม

  • ชำระก่อนหรือหลังก็ได้ครับ แต่ถ้านานเกินไปแล้ว ไม่คืบหน้าก็โทรสอบถามที่ 023049899 ครับ

 13. ส่งข้อมูลตั้งแต่ 18 กรกฏาคม ยังขึ้นว่าตรวจสอบ ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ประมาณ 2 เดือน กว่าแล้วค่ะ จะทันกับใบหมดอายุไหมคะ

   • ค่ะขอบคุณค่ะ ขึ้นว่าผ่านแล้วค่ะ รู้สึกโล่งใจ แต่ เขาให้ปริ้นใบที่ชำระเงิน ซึ่่งเราชำระเงินแล้วก่อนคุรุสภาอนุมัติว่าผ่านต้องโทรแจ้งทางคุรุสภาไหมค่ะ ว่าเราชำระแล้ว หรือต้องแนบใบเสร็จค่ะ

    • ไม่ต้องชำระอีกครับ แต่ถ้าจะเอาให้แน่ใจ โทรสอบถามคุรุสภา เลยครับ
     023049899

 14. ส่งข้อมูลตั้งแต่ 4 กันยายน ยังขึ้นว่าส่งตรวจสอบ ณ ตอนนี้ จะทันกับใบหมดอายุไหมค่ะ

  • น่าจะอยู่ในระหว่างรอคิวตรวจอยู่ครับ แต่ถ้านานเกินไปก็ สามารถโทรสอบถามได้ที่คุรุสภา เบอร์ 023049899 ครับ

 15. ส่งเอกสารทางปณ.ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 62 จนป่านนี้ยังไม่มีข้อมูลเลยเข้าระบบKPS ก็ส่งเอกสารไม่ได้เห้อได้แต่รอๆ

 16. จ่ายเงินแล้วถือเอกสารไปต่อด้วยตนเองที่คุรุสภาได้มั๊ยคะ เพราะถามฝ่ายบุคคลแล้วเขาบอกว่ายุ่งยากมาก บางคนก็บอกว่ายังขึ้นว่าตรวจสอบเอกสารอยู่เลย

 17. เอกสารมีหลายหน้า แต่ลงรูปได้แค่หน้าเดียว ลองสแกนเป็น PDF แล้ว แต่ทำไม่เป็นค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here