ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2562 ผ่านระบบ KSP e-service สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

7
7615
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน และดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ให้เรียบร้อย เนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อให้ใบอนุญาตของท่านสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท
ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 3 ช่องทาง ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้

1. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
2. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 วันทำการ
3. ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาดำเนินการ 90 วันทำการ

ขณะนี้คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

อนึ่ง การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้- มาตรา 78 การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– มาตรา 79 ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 46 หรือ 56 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณี ดังนี้
– การแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิ หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก คุรุสภา
– การที่สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา
– การประกอบวิชาชีพควบคุม หรือแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง

สำหรับขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เว็บไซต์  : http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้ว คลิกแสดงข้อมูล

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู

2. เมื่อคลิกแสดงข้อมูล  จะแสดงข้อมูลข้อผู้ของผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

3.  คลิกพิมพ์ เพื่อพิมพ์ “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ ได้ที่ 1. Counter สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  3. ไปรษณีย์ไทย 10 บาท/ครั้ง รหัสบริการ 1121 ph (หมายเหตุ :ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ไปรษณีย์สาขาที่แอดมินไปชำระแจ้งว่ายังไม่สามารถชำระทางไปรษณีย์ได้เนื่องจากระบบของไปรษณีย์ยังไม่รองรับการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ แบบใหม่ได้ แต่แอดมินได้โทรไปสอบถามกับทางคุรุสภา คุรุสภาได้ยืนยันว่าสามารถชำระทางไปรษณีย์ได้แน่นอน ชำระได้หรือไม่ได้อย่างไรรบกวนแจ้งเข้ามาจะได้ช่วยประสานให้อีกทีครับ) แนะนำให้จ่ายที่ธนาคารกรุงไทย จะได้ไม่เสียเวลาไปที่ไปรษณีย์ครับ

4. จากนั้นคุณครูต้องไปสมัคร ที่เว็บไซต์ :  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx ทำตามวิดีโอวิธีการสมัคร KSP E-Service ด้านล่างนี้ (ตอนตั้งรหัสผ่านอย่าลืมจดไว้นะครับกันลืม)

5. หลังจากนั้นให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ KSP E-Service ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอกเลขบัตรประชาชน  และ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในตอนสมัคร KSP E-Service

KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

6. เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

7. หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู ให้พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

8. ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

9. เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 10. ในผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอก รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ให้คลิก หน้าหมายเลขของกิจกรรมที่ท่านจะใช้ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

11. พิมพ์คำรับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน (กรอกชื่อตัวเอง)

12. แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้สแกนเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่างๆเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF(ถ้าเอกสารมีหลายหน้า) รับรองสำเนา แล้วอัพโหลดให้ครบถ้วน (ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ต้องอัพโหลดขึ้นไป ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับคำขอของผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เช่น สัญญาจ้าง สำเนาสมุดประวัติ สำเนาสมุดประจำตัวครู)

13. การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เลือก รับด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์  

14. ในกรณีที่เลือก ส่งไปรษณีย์ ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือไม่ เพื่อให้การจัดส่งไปรษณีย์ถูกต้อง

15. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน การบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จจะแสดง เลขที่คำขอ คลิกปุ่ม ปิด เป็นอันจบขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู

สำหรับการตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนู ตรวจสอบข้อมูล หรือ เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู  > ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต และ
ดูที่เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู บริเวณอัพโหลดเอกสาร ถ้าขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอเอกสารใหม่ จะมีบอกครับ ถ้ายังไม่ได้แจ้งอะไรให้รอครับ คิวอาจจะเยอะครับ

ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ท่านที่มีข้อสงสัย หรือ คำถาม สามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169 ครับ……..



Comments

comments

7 COMMENTS

  • อนุมัติช้ากว่านะครับ ทางไปรษีย์ 90 วัน อนุมัติ

 1. เข้าระบบยากมาก คีย์ข้อมูลยุดีๆ ระบบล้มซะงั้น
  เกือบเสร็จแล้วเสียดายจัง เป็นเพราะเน็ตหรือระบบค่ะ
  มาคีย์อีกวันก็เข้าไม่ได้เลย

  • ช่วงนี้คนเข้าเยอะครับ แนะนำช่วง ดึกๆครับ

 2. เอกสารที่มี2หน้าทำอย่างไรคะ แนบได้ทีละหน้าค่ะ ทำให้สองหน้ามาอยู่ในไฟล์เดียวกันทำอย่างไรค่ะ

  • ให้สแกนเป็น ไฟล์ PDF ครับ สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้า

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here